Impresum

BKS Leasing d.o.o.
Omladinskih brigada 88-90, sprat 2
Tel: +381 11 4412 880
11070 Beograd
E: info@bks-leasing.rs
www.bks-leasing.rs 

Sedište: Sedište društva je u Beogradu.
Matični broj (MB): 21877379
Poreski identifikacioni broj (PIB): 113495202
Osnovni kapital: 117.362.100,00 RSD
Agencija za privredne registre (APR): Registrovano u Agenciji za privredne registre u Beogradu
Osnovna delatnost: 6491
Žiro račun: 340 - 10119777 - 47, Erste Bank a.d.
340 - 11033761 - 91, Erste Bank a.d.
IBAN: RS35340000001103376191
Nadležno nadzorno telo: Narodna banka Srbije (NBS)
Osobe ovlašćene za zastupanje:

Marko Mijatović, Predsednik Izvršnog odbora

Nada Jovanović, Član Izvršnog odbora

 

(informacije u skladu sa §5 austrijskog E-commerce zakona i dodatni navodi u skladu sa austrijskim Zakonom o medijima):

BKS Bank AG
St. Veiter Ring 43
9020 Klagenfurt am Wörthersee
T: +43 463 5858
F: +43 463 5858-329
E: bks@bks.at
www.bks.at

 

Sedište: Sjedište društva nalazi se u Klagenfurtu, politička općina Klagenfurt am Wörthersee (Austrija).
Sudski registar: Upisan u sudski registar okružnog suda u Klagenfurtu, Dobernigstraße 2, A-9020 Klagenfurt pod brojem 91810s.
Osnovni kapital: 17000
BIC adresa: BFKKAT2K
Legal Entity Identifier (LEI): 529900B9P29R8W03IX88
Global Intermediary Identification Number (GIIN): CU7H97.99999.SL.040
Poreski broj (UID-Nr): ATU25231503
DVR-Nummer (broj dodeljen od strane austrijske agencije za zaštitu ličnih podataka)​​​​​​: 0063703
Nadležno nadzorno telo: Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 9020 Wien
Članstvo: BKS Bank AG je članica privredne komore Koruške, Europaplatz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, sektor za banke i osiguranja.
Menadžment: Herta Stockbauer, Dieter Kraßnitzer, Alexander Novak, Nikolaus Juhász 
Predsednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik

 

Primenjive zakonske odredbe:

Primenjuju se posebno pravne odredbe austrijskog Zakona o kreditnim institucijama (Bankwesengesetz – BWG) i  Zakona o tržištu hartijama od vrednosti (Wertpapieraufsichtsgesetz – WAG) u važećoj verziji. Predmetne pravne odredbe objavljene su na internet stranici www.ris.bka.gv.at.

Sadržaji internet stranice:
BKS Bank AG redovno proverava i aktuelizuje informacije na svojim internet stranicama. Pored sve pažnje moguće je da se podaci u međuvremenu promene. Iz tog razloga nismo u mogućnosti da preuzmemo odgovornost ili da garantujemo za aktulnost, ispravnost i potpunost informacija stavljenih na raspolaganje putem interneta. To se posebno odnosi na navode iskazane u iznosima. Dokumenti dostupni putem interneta ne predstavljaju niti ponudu niti nalog za prodaju odnosno kupovinu proizvoda navedenih u njima.
Isto važi za sve ostale internet stranice na koje se upućuje putem hyperlinka. Uspostavljanje veze sa takvim internet stranicama odvija se na ličnu odgovornost. BKS Bank AG ne proverava niti sadržaj niti zakonsku usklađenost predmetnih stranica i za isto nije odgovorna.

Izmene Internet stranice:
BKS Bank AG pridržava pravo na izmene ili dopune informacija na svojim internet stranicama.

Isključenje odgovornosti:
BKS Bank AG  ne koristi svoje internet stranice da bi Vama ili drugima ponudila savetovanje ili dala preporuke. Informacije i/ili elementi na ovim internet stranicama ne predstavljaju pouzdanu osnovu za donošenje odluka o ulaganju kao i drugih odluka. Navodi o poslovanju hartija od vrednosti odnose se na prošlost a ne neophodno i na budući razvoj. Molimo Vas da kontaktirate svog savetnika pre donošenja odluke o investicionom ulaganju.

Načelno važi da BKS Bank i njena preduzeća kćerke ne snose odgovornost za štetu prouzrokovanu svojim internet oglašavanjem. Pomenuto se posebno odnosi na bilo koju vrstu štete koja rezultira iz smetnji u hardveru ili softveru, iz neuspešno uspostavljene veze sa BKS Bank AG  kao i usled drugih smetnji u vezi.

Razmena podataka odvija se preko javnih nezaštićenih telekomunikacionih uređaja drugih preduzeća (osim ako izričito nije drugačije navedeno). Za svaku štetu (uključujući i propuštenu dobit) uzrokovanu smetnjama u prenosu, tehničkim nedostacima, prekidima, odlaganjem i sl. kao i nezakonitim intervencijama na uređajima telekomunikacionih preduzeća, BKS Bank AG ne snosi bilo koju vrstu odgovornosti. Odgovornost BKS Banke AG je isključena i ukoliko je šteta (uključujući i propuštenu dobit) prouzrokovana prethodno navedenim tehničkim problemima nastalim putem/na tehničkim uređajima BKS Banke.
BKS Bank AG posebno nije odgovorna za greške nastale neprimerenim rukovanjem programima ili modifikacijom istih od strane korisnika ili drugih lica.

Autorsko pravo, pravo trgovačkih marki:
Sadržaj i struktura internet stranice BKS Bank AG zaštićeni su autorskim pravom i pripadaju isključivo BKS Banci odnosno njenim preduzećima kćerkama. Autorska prava drugih lica se izuzimaju. Svako umnožavanje ili upotreba informacija i podataka, naročito tekstova, delova tekstova ili slika zahteva prethodno obezbeđenje saglasnosti od strane BKS Bank AG. Kroz snimanje ili kopiranje podataka odnosno cele internet stranice ili kroz ostale aktivnosti ne dolazi do prenosa bilo kojih prava. BKS Bank AG  zadržava sva prava, posebno autorska prava i prava trgovačkih marki u pogledu svih elemenata predmetne internet stranice i iskoristiće sve raspoložive instrumente da ista i ostvari.

Zaštita podataka:
BKS Bank AG prikuplja, obrađuje i koristi lične podatke isključivo u skladu sa propisima austrijskog Zakona o zaštiti ličnih podataka (Datenschutzgesetz – DSG), Zakona o telekomunikaciji (Telekommunikationsgesetz – TKG) i Zakona o kreditnim institucijama (Bankwesengesetz – BWG) u važećoj verziji.

E-Mail-korespondencija:
Poznato je da se informacije i podaci upućeni putem e-maila mogu izmeniti i bez aktivnog učestvovanja pošiljaoca. Iz ovog razloga ukoliko nije ugovoreno drugačije, BKS Bank AG nije u mogućnosti da prima pravno obavezujuće naloge putem e-maila. Stoga je, ukoliko nije ugovoreno drugačije, razmena poruka putem e-maila, posebno onih sa pravno obavezujućim sadržajem, za BKS Bank AG neobavezujuća. Ulazni e-mailovi čitaju se i obrađuju samo u okviru redovnog radnog vremena banke.

Oznake specifične za pol:
Izrazi upotrebljeni na internet stranicama BKS Bank AG , kao npr. klijent, rukovodilac, službenik i sl., odnose se na isti način kako na žene tako i na muškarce.

Komercijalni uslovi:
Kod definisanja komercijalnih uslova BKS Banka nastoji da uzme u obzir svoj poslovni model i utvrđenu strategiju rizika.

Izdavač, medijski vlasnik, mesto redakcije, objavljivanje i proizvodnja:

BKS Bank AG
St. Veiter Ring 43
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee
upisan u sudski registar pod brojem 91810s (okružni sud Klagenfurt)

Organi Banke / Akcionari

 • Uprava i Nadzorni odbor
 • Vlasnička struktura u skladu sa §25 austrijskog Zakona o medijima

Delatnost:

 • obavljanje bankarskih poslova u zemlji i inostranstvu
 • obavljanje poslova leasing-a u zemlji

Načelni sadržajni pravac:

 • Predstavljanje BKS Bank AG i njenih preduzeća kćerki
 • Informacije o proizvodima i uslugama iz ponude BKS Banke
 • Informacije o opštim temama iz bankarskog poslovanja
 • Sadržaj i tehnički koncept:

BKS Bank AG
St. Veiter Ring 43
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee

Fonda Interaktive Medien und Kommunikation GmbH
Neubaugasse 57/36
A-1070 Wien

3 Banken IT GmbH
Untere Donaulände 28
A-4020 Linz

Na osnovu člana 42. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 139/2014) BKS Leasing d.o.o. primalac leasinga i davalac sredstava obezbeđenja imaju pravo da dostave pisani prigovor davaocu leasinga ako smatraju da se davalac leasinga ne pridržava odredaba Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i drugih propisa kojima se uređuju ove usluge, Opštih uslova poslovanja, dobrih poslovnih običaja ili obaveza iz ugovora zaključenog sa primaocem leasinga.

Prigovori mogu da se podnesu na sledeće načine:

 • Putem e-maila: prigovori@bks-leasing.rs
 • Direktno u poslovnim prostorijama BKS Leasing d.o.o.  na adresi: Omladinskih brigada 88-90, Zgrada 1300, 2. sprat, Beograd 11070, Srbija
 • Poštom na adresu: BKS Leasing  d.o.o., Omladinskih brigada 88-90, Zgrada 1300, 2. sprat, Beograd 11070, Srbija
 • Putem funkcionalne forme za podnošenje prigovora dostupnoj na web stranici BKS Leasing d.o.o.

Ukoliko davalac leasinga nije odgovorio u propisanom roku od 15 dana od dana prijema prigovora, ili ako primalac leasinga ili davalac sredstava obezbeđenja nisu zadovoljni odgovorom davaoca leasinga, primalac leasinga ili davalac sredstava obezbeđenja imaju pravo da pokrenu postupak posredovanja  - vansudskog rešavanja podnošenjem predloga Narodnoj banci Srbije na sledeće načine: