Prigovori klijenata

Na osnovu člana 42. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 139/2014) primalac leasinga i davalac sredstava obezbeđenja imaju pravo da dostave pisani prigovor davaocu leasinga ako smatraju da se davalac leasinga ne pridržava odredaba Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i drugih propisa kojima se uređuju ove usluge, Opštih uslova poslovanja, dobrih poslovnih običaja ili obaveza iz ugovora zaključenog sa primaocem leasinga.

Pišite nam

info@bks-leasing.rs

Prigovori mogu da se podnesu na sledeće načine:

  • Putem e-maila: prigovori@bks-leasing.rs
  • Direktno u poslovnim prostorijama BKS Leasing d.o.o. na adresi: Omladinskih brigada 88-90, Zgrada 1300, 2. sprat, Beograd 11070, Srbija
  • Poštom na adresu: BKS Leasing d.o.o., Omladinskih brigada 88-90, Zgrada 1300, 2. sprat, Beograd 11070, Srbija
  • Putem funkcionalne forme za podnošenje prigovora dostupnoj na web stranici BKS Leasing d.o.o. (formi se pristupa klikom na dugme "Pišite nam")

Ukoliko davalac leasinga nije odgovorio u propisanom roku od 15 dana od dana prijema prigovora, ili ako primalac leasinga ili davalac sredstava obezbeđenja nisu zadovoljni odgovorom davaoca leasinga, primalac leasinga ili davalac sredstava obezbeđenja imaju pravo da pokrenu postupak posredovanja  - vansudskog rešavanja podnošenjem predloga Narodnoj banci Srbije na sledeće načine:

Više informacija o mogućnostima podnošenja prigovora možete pronaći u Obaveštenju o prigovoru.

Pišite nam

Pišite nam

info@bks-leasing.rs