Finansijski leasing

 • Osnovni cilj finansijskog leasinga je uzimanje objekta leasinga u najam sa svrhom sticanja vlasništva.
 • Nakon isteka ugovorenog roka objekt leasinga se prenosi u vlasništvo primaoca leasinga.

Pišite nam

info@bks-leasing.rs

 • Objekt leasinga se evidentira kao deo dugoročne imovine primaoca leasinga
 • Primalac leasinga iskazuje trošak amortizacije u svojim poslovnim knjigama

za pravna lica:

 • Pravilno popunjen zahtev za finanisranje
 • Ponuda Dobavljača potpisana od strane klijenta
 • Fotokopija izvoda iz registra privrednih subjekata ne starija od 3 meseca od datuma izdavanja (za pravna lica koja nisu upisana u registar  Agencije za privredne registre)
 • Karton Ovlašćenih potpisa (OP Obrazac)
 • Karton deponovanih potpisa iz banke - iz svih banaka u kojima klijent ima otvoren račun
 • Fotokopija lične karte (1. i 2. strana) ili očitana lična karta potpisnika ugovora - zastupnika i punomoćnika sa svojeručnim potpisom za rezidente, kopija pasoša i boravišna dozvola (za nerezidente)
 • Fotokopija lične karte (1. i 2. strana) ili očitana lična karta ili pasoša stvarnog vlasnika
 • Komplet finansijskih izveštaja overenih od strane nadležnog organa za poslednje tri godine (uključujući Napomene i Mišljenje revizora ukoliko društvo podleže reviziji)
 • Bruto Bilans za tekuću godinu- zaključni list za obračunski period
 • Menice prema uslovima Ugovora o Leasingu
 • Saglasnost za preuzimanje izveštaja Kreditnog Biroa
 • Dokaz o stvarnom vlasniku stranke podnosioca zahteva u skladu sa članom 25. Zakona o sprečavanju pranja novca i finanisranja terorizma odnosno kopije izvoda iz ovlašćenih registara za svako privredno društvo u lancu osnivača i podnosioca zahteva ne starije od 6 meseci.

Napomena: 
•    Uz potrebnu dokumentaciju BKS Leasing d.o.o. može zahtevati dodatne dokumente. Nepotpuna dokumentacija se neće uzimati u razmatranje.
•    Sva dokumentacija mora biti overena potpisom ovlašćenog lica i pečatom preduzeća

 • U slučajevima kada je predmet leasinga vozilo, obavezno je zaključivanje polise kasko osiguranja na način da je BKS Leasing d.o.o. osiguranik, a primalac leasinga ugovarač osiguranja.
 • Ukoliko se radi o opremi kao predmetu leasinga, obavezno je osiguranje predmeta leasinga od loma, krađe i požara.
 • Pri tome se polisa osiguranja zaključuje na način da je davalac leasinga ili osiguranik ili se polisa vinkulira u njegovu korist.
 • Troškove polise osiguranja snosi primalac leasinga.

Pišite nam

info@bks-leasing.rs