Finansijski lizing

 • Osnovni cilj finansijskog lizinga je uzimanje objekta lizinga u najam sa svrhom sticanja vlasništva.
 • Nakon isteka ugovorenog roka objekt lizinga se prenosi u vlasništvo primaoca lizinga.
 • Objekt lizinga se evidentira kao deo dugoročne imovine primaoca lizinga
 • Primalac lizinga iskazuje trošak amortizacije u svojim poslovnim knjigama

za pravna lica:

 • Ponuda /profaktura Isporučioca predmeta lizinga
 • Informativna ponuda BKS Leasing-a prihvaćena od strane klijenta
 • Upitnik za klijenta pravilno i potpuno popunjen
 • Zahtev za finansiranje i potpisana saglasnost klijenta da BKS Leasing može pristupiti Kreditnom birou (u sklopu zahteva)
 • Popunjen obrazac „Podaci o klijentu“ (informacije potrebne za finansijsku analizu)
 • Original ili overena kopija osnivačkog akta/ ugovora o osnivanju/ izvoda o registraciji za društva sa ograničenom odgovornošću  (DOO) ne starije od 30 dana, odnosno original ili overena kopija statuta firme za akcionarska društva ne stariji od 30 dana, ukoliko ista dokumenta nisu dostupna na sajtu APR-a
 • Očitana lična karta (fotokopija obe strane ukoliko nije sa čipom) ili fotokopija pasoša za sve zakonske zastupnike i stvarne vlasnike fizička lica, overeni pečatom verno originalu
 • Za strana fizička lica koja su vlasnici potrebna je izjava o adresi prebivališta ili boravišta u slučaju da ista nije navedena u pasošu
 • Za strana pravna lica koja su vlasnici sa udelom od 25% ili više, potrebno je dostaviti izvod iz registra o osnivanju sa zvaničnim prevodom starosti do 30 dana, svih firmi u lancu sve do krajnjeg fizičkog lica. Izjava o vlasničkoj strukturi ako je u pitanju složena vlasnička struktura potpisana od strane krajnjeg većinskog vlasnika.
 • Fotokopija Kartona deponovanih potpisa banke
 • Fotokopija OP obrasca lica zakonskog zastupnika
 • Poreska prijava PDV-a za poslednji obračunski period
 • Fotokopija overenog završnog računa za poslednje dve godine (Bilans stanja, Bilans uspeha i Statisticki aneks za mala preduzeca + izveštaj o promenama na kapitalu, tokove gotovine i napomene uz finansijske izveštaje za srednja i velika preduzeća), ukolliko nisu dostupni na sajtu APR-a
 • Zaključni list i kartice kupaca i dobavljača koje prate stanje iz poslednjeg redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja
 • Bruto bilans za tekuću godinu na poslednji dan prethodnog meseca (sintetika i analitika) + kartice kupaca i dobavljača
 • Revizorski izveštaj (ako ga nema na APR-u i ako je klijent obveznik revizije)

Dodatna dokumentacija za pravna lica koja nisu registrovana na APR-u

 • Fotokopija rešenja / izvoda o osnivanju nadležnog organa sa svim prilozima i promenama (original ili overena kopija)
 • PIB – potvrda o izvršenoj registraciji

*BKS Leasing d.o.o. zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju, a u cilju pozitivnog rešavanja zahteva.

Ukoliko je kao dodatno obezbeđenje uključeno jemstvo fizičkog ili pravnog lica, istu dokumentaciju je neophodno dostaviti za jemca.
U slučaju ugovaranja zemljišnoknjižnih instrumenata osiguranja potrebno je priložiti i Izvod iz zemljišnih knjiga (ne stariji od 30 dana).

 • U slučajevima kada je predmet lizinga vozilo, obavezno je zaključivanje polise kasko osiguranja na način da je BKS Leasing d.o.o. osiguranik, a primalac lizinga ugovarač osiguranja.
 • Ukoliko se radi o opremi kao predmetu lizinga, obavezno je osiguranje predmeta lizinga od loma, krađe i požara.
 • Pri tome se polisa osiguranja zaključuje na način da je davalac lizinga ili osiguranik ili se polisa vinkulira u njegovu korist.
 • Troškove polise osiguranja snosi primalac lizinga.

Pišite nam

info@bks-leasing.rs